پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

جشن بهاری پایه سوم

جشن بهاری پایه سوم

جشن بهاری پایه سوم

آزمایشگاه علوم پایه سوم تشریح ماهی

آزمون پرلز _پایه سوم

آلبوم 2 _ اردوی پایه سوم _موزه پول

آلبوم _اردوی پایه سوم _موزه پول

اردوی کانون پرورش فکری کودکان_18 مهرماه

اردوی کانون پرورش فکری کودکان_18 مهرماه

اردوی سرزمین عجایب پایه های اول تا چهارم _ مرداد97 ماه