پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

تقویم اجرایی تابستان دبستان تلاش

                           فایل تقویم اجرایی تابستان دبستان تلاش بارگذاری شد

فایل های ضمیمه :

روانشناس مدرسه

پیش ثبت نام دبستان تلاش ( اول تا ششم ) آغاز شد

اa

ثبت نام دبستان تلاش آغاز شد

 

تلاش

پیش ثبت نام پیش دبستان تلاش (سال تحصیلی 1399/1400)